REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SmartGames

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.smartgames.pl prowadzony jest przez firmę B&K BARTŁOMIEJ SZATKOWSKI, ul. Rszewska 57, 95-050 Konstantynów Łódzki NIP: 731-190-10-16, REGON: 361140419, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego www.smartgames.pl
3. Definicje:
a) Regulamin – niniejszy Regulamin, udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.smartgames.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie;
b) Usługodawca –B&K BARTŁOMIEJ SZATKOWSKI;
c) Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 33(1) § 1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – art. 43(1) kodeksu cywilnego. Użytkownikiem może być również pracownik osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
d) Serwis internetowy – portal prowadzony przez Usługodawcę, za pośrednictwem którego świadczy on płatne usługi określone w niniejszym Regulaminie. Serwis świadczy usługi wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
e) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika;
f) Panel – udostępniony przez Usługodawcę indywidualny Panel, zapewniający dostęp do prowadzonego w Serwisie Konta;
g) Aplikacja mobilna – oprogramowanie, które Usługodawca udostępnia na urządzeniach przenośnych.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Każdy Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu.
2. Korzystanie z usług Serwisu odbywa się na zasadach ustalonych w Regulaminie.
3. Każdy Użytkownik, jak i osoba trzecia mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
4. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
5. Za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@smartgames.pl można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Podczas zakładania Konta w naszym Serwisie obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych (nie należy podawać osobom trzecim swojego loginu i hasła). Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo Konta.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE, CZAS TRWANIA ORAZ PRZEDMIOT UMOWY Z USŁUGODAWCĄ

1. Świadcząc nasze usługi dokładamy należytej staranności, aby nasi Użytkownicy byli zadowoleni.
2. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne. Warunki odpłatności określane są każdorazowo w trakcie zawierania umowy o współpracy. Wysokość opłat ustalana jest indywidualnie a cena uzależniona jest od ilości sklepów posiadanych przez klienta.
3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po założeniu Konta [dokonaniu rejestracji]. Moment potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika jest momentem zawarcia przez Użytkownika umowy z Usługodawcą.
4. Po zawarciu umowy Usługodawca udostępni Użytkownikowi dane dostępu do Konta w Serwisie internetowym www.smartgames.pl, za pośrednictwem którego będzie miał on dostęp do Panelu obsługi zawierającego szczegółowe dane dotyczące realizacji usług.
5. Przed założeniem Konta, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki.
6. Umowa zostaje zawarta między Stronami na czas nieokreślony.
7. Każdej Stronie umowy przysługuje prawo do jej rozwiązania na koniec bieżącego miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy.
8. Przedmiotem zawieranej umowy jest ustalenie podstawowych zasad współpracy w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika tj. korzystania z Serwisu internetowego www.smartgames.pl.
9. W ramach świadczonych usług Serwis umożliwia prowadzenie indywidualnego Konta, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z modułu analiz serwisu Allegro oraz zarządza swoimi danymi dostępnymi dla osób trzecich w Aplikacji mobilnej.
10. Na mocy zawartej umowy Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z modułu analiz Allegro oraz udostępnienie informacji na temat sklepu oraz prezentację oferowanych produktów, które będą widoczne dla osób trzecich korzystających z Aplikacji mobilnej Smart.
11. Użytkownikowi zapewnia się w ramach umowy:
a) dostęp do Konta w Serwisie,
b) w zależności od wybranego pakietu i opcji dodatkowych: urządzenia techniczne w postaci skanerów kodów kreskowych lub,
c) program operacyjny Windows, w przypadku integracji z magazynem Użytkownika,
12. Usługodawca dostarczy Użytkownikowi ustaloną ilość skanerów kodów kresowych lub program do integracji magazynu.
13. Urządzenia techniczne, o których mowa w punkcie poprzedzającym, stanowią własność B&K BARTŁOMIEJ SZATKOWSKI z siedzibą przy ul. Rszewska 57, 95-050 Konstantynów Łódzki.
14. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik jest zobowiązany do wydania urządzeń ich prawowitemu właścicielowi tj. Usługodawcy.
15. Dostęp do Konta posiadają:
a) Usługodawca
b) Użytkownik
16. W Panelu dostępne są określone funkcjonalności. Dostęp do niektórych funkcjonalności w przypadku Użytkownika jest ograniczony.
17. Funkcjonalności obejmują następujące kategorie:
FIRMY
a) dostęp do listy firm,
b) możliwość dodania własnej firmy po wypełnieniu formularza,
c) profil firmy,
d) abonament firmy,
e) faktury firmy.
BAZA PRODUKTÓW
a) lista produktów,
b) dodawanie produktu,
c) lista kategorii,
d) lista platform,
e) lista producentów.
UŻYTKOWNICY
a) lista użytkowników,
b) profil użytkownika,
c) rezerwacje użytkownika,
d) ulubione użytkownika.
SKLEPY
a) lista sklepów,
b) dodawanie sklepu,
c) ustawienia sklepu,
d) statystyki sklepu,
e) faktury sklepu.
REZERWACJE
ekran prezentujący listę złożonych rezerwacji oraz preorderów.
PRACOWNICY
a) lista pracowników,
b) dodawanie pracownika,
c) profil pracownika.
PRODUKTY
a) lista produktów
b) zarządzanie produktem
PUSH
a) formularz umożliwiający wysyłanie custom push.
Moduł analiz Allegro
18. Użytkownik w ramach zawartej umowy i korzystania z usług Usługodawcy zobowiązuje się do realizowania postanowień Regulaminu, w tym dokonywania rozliczeń finansowych, w terminach określonych przez Usługodawcę.
19. Usługodawca w związku ze świadczonymi usługami zobowiązuje się do wystawienia Użytkownikowi comiesięcznej faktury VAT, wystawianej co 30 dni od daty zawarcia przez Usługodawcę i Użytkownika umowy lub na początku umowy w przypadku wybrania największego pakietu (analizy allegro, oferta w aplikacji mobilnej).
20. Faktury VAT będą posiadały odroczony termin płatności na 7 dni.
21. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur bez podpisu
22. Użytkownik może dokonać płatności przez system szybkich płatności Przelewy24, bądź na wskazany numer rachunku bankowego Bank Millenium 75 1160 2202 0000 0002 6953 8980.
23. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek udostępnienia osobom trzecim hasła lub jakiegokolwiek dostępu do Konta.

§4. MODUŁ ANALIZ ALLEGRO

1. Użytkownik otrzymuje dostęp do modułu analiz Allegro który umożliwia błyskawiczną analizę cen, wysokości sprzedaży i innych trendów wybranych produktów w serwisie Allegro.
2. W każdym miesiącu użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z 5 odpytań które są darmowe.
3. W przypadku chęci dalszego korzystania z modułu – należy zaakceptować cennik, system automatycznie odblokuje funkcjonalność.
4. W przypadku wybrania pakietów związanych tylko z analizą Allegro system automatycznie przez cały miesiąc będzie naliczał ilość odpytań. Faktura zostanie wystawiona po 30 dniach użytkowania systemu na podstawie zsumowanej ilości odpytań.

§5. APLIKACJA MOBILNA

1. Działanie Serwisu powiązane jest ściśle z funkcjonowaniem Aplikacji mobilnej Smart dostępnej na urządzeniach przenośnych.
2. W celu prawidłowego korzystania z tej usługi, konieczne jest zainstalowanie Aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilnym pracującym w systemie iOS bądź Android.
3. Za pośrednictwem Aplikacji mobilnej osoba trzecia wyszukuje najbliższe w okolicy sklepy oferujące sprzedaż gier oraz innych produktów. Uzyskuje w ten sposób dostęp do takich usług jak: przeglądanie oferty sklepu, śledzenie dostaw, rezerwacja produktów, ustawienie powiadomień oraz inne.
4. Szczegółowe warunki korzystania z Aplikacji Smart określone zostały w regulaminie Aplikacji.

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania przez Użytkownika lub jego pracowników z Serwisu www.smartgames.pl.
2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
a) niezawinionego przez Usługodawcę braku dostępności i ciągłości usług,
b) działania siły wyższej,
c) wykorzystania udostępnionych Użytkownikowi informacji autoryzujących dostęp do Konta przez podmioty trzecie (np. udostępnienie hasła osobom trzecim),
d) działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Usługodawca nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec.
3. Za wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę lub osoby trzecie, a powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszych Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odpowiada Użytkownik.
4. Usługodawca ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami odszkodowań, kar, postępowań, napraw technicznych i innych, będących konsekwencją jakiegokolwiek postępowania Użytkownika niezgodnego z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub pracownika umocowanego do działania w jego imieniu, a w szczególności za korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Użytkownika oraz za wszelkie jego zapewnienia i oświadczenia co do świadczonych usług, w tym organizowanych promocji, odpowiada Użytkownik.
7. Usługodawca uznaje, że żadne oprogramowanie, w tym oprogramowanie obsługujące Serwis, ze swej natury nie jest wolne od błędów. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z utraty danych powstałych na skutek błędów lub wad w Serwisie, w tym zaprzestania działania Aplikacji Smart.

§7. REKLAMACJE

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: B&K BARTŁOMIEJ SZATKOWSKI, Rszewska 57, 95-050 Konstantynów Łódzki lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: kontakt@smartgames.pl
3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także określone żądanie.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Do tak złożonej reklamacji Usługodawca ustosunkuje się w przeciągu 30 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
6. Brak odpowiedzi w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
7. W związku z faktem iż Serwis jest skierowany do Użytkowników którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezwzględnie wyłączone.

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszelkie treści i znaki graficzne udostępniane w Serwisie podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Usługodawcy lub innych podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Usługodawcy.
2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody Usługodawcy treści znajdujących się w Serwisie. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich treści pisanych, zdjęć, grafik, logotypów oraz innych materiałów graficznych.
3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, jeżeli Użytkownik, lub osoba trzecia dopuszcza się takiego działania.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i usług przewidzianych w Regulaminie jest jednoznaczne z przetwarzaniem danych, w tym danych osobowych pełnomocników Użytkownika przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 ze zm.).
2. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy.
3. Dane są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia usług.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. W takim przypadku ich postanowienia wchodzą w życie w przypadku braku sprzeciwu ze strony Użytkownika w terminie 7 dni od przedstawienia ich treści Użytkownika.
2. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.
3. Wszelkie odrębne umowy lub porozumienia między Usługodawcą a Użytkownikiem, zawarte w formie pisemnej zaakceptowanej oraz podpisanej przez strony, stanowią integralną część niniejszego Regulaminu – o ile nie stanowią inaczej – nie wyłączają ich z zastosowania.
4. Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny.
5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Usługodawcy.
6. Niniejszy dokument regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz inne właściwe.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 28.10.2016 roku.